Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1   Základné ustanovenia

1.1  Identifikačné a kontaktné údaje:

Jozef Mäsiar

Pod Grúňom 252/10

Habovka

02732

IČO: 52476448
DIČ: 1071452899
Číslo živnostenského registra: 560-25927

Nie sme platiteľmi DPH

IBAN: SK56 8360 5207 0042 0737 7946

SWIFT: BREXSKBX

Konštantný symbol: 0008
Mobil:  0911444003
kontakt@rozpravkovamoda.sk
www.rozpravkovamoda.sk

1.2     Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Jozef Mäsiar , (uvádzané ako “predávajúci”) a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby  neslúžia na výkon podnikania. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho –  www.rozpravkovamoda.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.

1.3    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.rozpravkovamoda.sk ktorú prevádzkuje predávajúci na základe, ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (uvádzané ako “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

1.4    Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5     Zoznam tovaru na  webovej stránke predávajúceho sa chápe ako katalóg tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.

1.6     Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.rozpravkovamoda.sk. Kupujúci musí v objednávke presne a pravdivo uviesť všetky potrebné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre spracovanie a vybavenie jeho objednávky. Tieto údaje sú uvedené na nákupných dokladoch. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť tovar zaslaný.

1.7    Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1994 Zb., Občianskeho zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom,  zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa,  zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. ako i  súvisiacimi predpismi.  Kupujúci si je vedomý, že pri kúpe tovaru od predávajúceho, mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov a firemných log výrobkov.

2  Objednávka a kúpna zmluva

2.1     Kupujúci môže objednávať tovar nasledovnými spôsobmi:
    On-line: objednaním v e-shope priamo na web stránke: www.rozpravkovamoda.sk
    Elektronickou poštou: kontakt@rozpravkovamoda.sk
    Telefonicky: 0911444003
    
2.2     Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: kontaktné údaje kupujúceho, vybraný druh tovaru, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru  a ďalšie skutočnosti vyžadované pri objednaní tovaru.

2.3    Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami.  Kupujúci odoslaním objednávky výslovne súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Kupujúci môže byť dostatočnými spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a na znak súhlasu vykonať žiadaný úkon ( príkladmo odškrtne príslušné okienko combo box).

2.4    Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej predávajúcim kupujúcemu alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho. Pokiaľ nedôjde k potvrdeniu objednávky najneskôr do 24 hodín, je potrebné, aby kupujúci kontaktoval predávajúceho  na kontakt@rozpravkovamoda.sk, alebo na tel.č.: 0911444003. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávky telefonicky alebo iným vhodným spôsobom  overiť z dôvodu, aby nedošlo  k realizácií objednávky kupujúceho na nesprávnu adresu, falošnú adresu alebo k chybe pri objednanom množstve alebo k iným nezrovnalostiam. Bez potvrdenia objednávky(napr. telefonické overenie) nevzniká právny vzťah kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5    Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar, uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na internetových stránkach predávajúceho. Farebné vyobrazenia(odtiene) nemusia presne byť totožné ako sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho(napr. z dôvodu inej kalibrácie zobrazovacieho zariadenia, odtieňu, individuálnosti prírodnej štruktúry materiálu z ktorého je zhotovený a podobne). 

2.6    Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je  potvrdenie predávajúceho, ktorým kupujúcemu potvrdzuje akceptovanie jeho objednávky po overení  dostupnosti tovaru, platných cien, termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim ako aj ďalších skutočností(napr. telefonické overenie objednávky a podobne). V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ďalej údaje o cene tovaru,   údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste dodania tovaru,  údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru,  údaje o predávajúcom a ďalšie.

3  Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

3.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába,  nedodáva,  sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informácie, nedostupný, nereaguje na e-maily,…).  V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7.  kalendárnych dní.

3.2    Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky kedykoľvek pred jej doručením. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7. kalendárnych  dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.3    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito všeobecnými  obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na webovej stránke predávajúceho.  Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 7. kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to, prevodom na bankový  účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvne strany nedohodnú iný spôsob náhradného plnenia.

3.4    Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci neuhradí do 7. kalendárnych riadne vystavenú  zálohovú faktúru za objednaný tovar (napr. pri platbe vopred). Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 7.kalendárnych dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
    
3.5    Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné a musí obsahovať: identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým sa má kupujúcemu vrátiť už prijaté plnenie Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Pod Grúňom 252/10 Habovka, 02732. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. V záujme kupujúceho je aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielal doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť formulár, ktorý je ako príloha k týmto obchodným podmienkam.   Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.  Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.   Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. Tovar nesmie javiť známky používania a odporúčame ho vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, ak bola zaplatená.  Miesto určenia vrátenia tovaru: Pod Grúňom 252/10 Habovka 02732 Tovar vráti kupujúci prostredníctvom tretej osoby (kuriér, doprava). Je potrebné, aby tovar, ktorý bol vrátený prostredníctvom tretej osoby, bol vrátený s náležitou starostlivosťou (poistenie tovaru a pod.). Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

3.6    Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu účelne vyložených nákladov. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4  Dodanie tovaru

4.1    Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke. Dodacia lehota na tovar je 1-2 týždne. Predávajúci si  vyhradzujeme právo predĺženia dodacej doby. Dodacia lehota sa môže predĺžiť na základe nepredvídaných okolností, ako napr. dovolenkové obdobie, zlyhanie dopravy, výpadok materiálov na objednaný tovar, vypredanie zásob, vypredania akciového tovaru a pod. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia lehota, o ktorej je kupujúci vopred informovaný, a individuálna dodacia lehota musí byť odsúhlasená vhodným spôsobom kupujúcim. Ak si kupujúci objedná väčšie množstvo tovaru, ten mu bude dodaný v jednej zásielke, pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

4.2    Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni  prostredníctvom tretej osoby, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

4.3    Tovar na území SR sa zasiela Slovenskou poštou. Bližšie podobnosti predávajúci uvádza vo svojich dodacích podmienkach. Súčasťou dodávky tovaru je vždy faktúra, ktorá slúži aj ako dodací list. Faktúru môže predávajúci zaslať elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri vystavení objednávky alebo poštou na fakturačnú adresu kupujúceho ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

4.4    V prípade nesúladu s faktúrou, ktorá slúži aj ako dodací list alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení tovaru je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti reklamovať u prepravcu a zásielku neprevziať. Bližšie pokyny je povinný poskytnúť prepravca.  Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa faktúry je 24 hodín od prevzatia tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehote písomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade  je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s objednávkou a vystavenou faktúrou. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim. V prípade, ak tovar neprevezme kupujúci má predávajúci od kupujúceho právo na úhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s objednávkou.  

4.5    Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

4.6    Cena dopravy sa podľa okolností môže meniť, o čom bude kupujúci riadne a včas upozornený.

4.7    Tovar doručí Predávajúci Kupujúcemu pred prvé uzamykateľné dvere. V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté a náhradu škody uhradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovar. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť, ak sa kupujúci a predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak .Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez existencie relevantného dôvodu(myslí sa tým napr. poškodenie tovaru pri preprave) alebo bez riadneho odstúpenia od zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním. Suma bude kupujúcemu vyfaktúrovaná do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu.

 5  Cena

5.1    Predávajúci nie je platiteľom DPH a všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Náklady na doručenie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky. Všetky ceny sú uvádzané v eurách. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

5.2    Predávajúci je oprávnený poskytnúť v rámci marketingovej podpory na tovar  a to akcie, bonusy, poukážky alebo iné formy zliav. Uvedené formy podpory a ich plnenie sú výlučne v kompetencii predávajúceho a môže ich meniť v závislosti od svojej potreby. Aktuálne platné formy podpory budú vždy dostupné na internetovej stránke predávajúceho. Poskytnuté formy marketingovej podpory nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo individuálne dohodnutými podmienkami obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

6  Platba a platové podmienky

6.1    Platiť za tovar je možné vopred  – prevodom na účet uvedený v bode 1.1, platbu na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať platbu vopred, a to buď formou zálohovej faktúry, alebo platbu dobierkou pri dodaní tovaru, v prípade ak je to prvá objednávka kupujúceho u predávajúceho alebo, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu neuhradené záväzky po splatnosti alebo ak objednávka je vykonaná telefonicky alebo e-mailom. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe osobitných požiadaviek a osobitnej špecifikácie danej kupujúcim, si predávajúci vyžaduje úhrady platby vopred formou zálohovej faktúry.

6.2    Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvne dohodnúť s kupujúcim iný termín dodávky, možnosti platby a podobne.


6.3    Deň úhrady všetkých platieb sa považuje deň pripísania platby na účet. V prípade, že posledný deň pripadne na deň pracovného pokoja je za posledný  deň pripísania považovaný najbližší pracovný deň.

7  Záruka a reklamácia

7.1    Predávajúci poskytuje záruku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru  kupujúcim.  V prípade, že kupujúci pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby  slúžia na výkon podnikania poskytnutá záruka je v dĺžke 12 mesiacov. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,  použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku alebo  iným atmosférickým výbojom, ohňom, vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, zanedbaním primeranej starostlivosti a ošetrenia tovaru ďalej poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,  zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. Záruka sa nevzťahuje ani na povolené výrobné vady v zmysle technologických podmienok výroby (napr. povolená tolerancia v rozmeroch) alebo na vady spôsobené prirodzenými procesmi, technologickými procesmi alebo prirodzenými vlastnosťami materiálov a ich zmenami, z ktorého je tovar vyrobený (napríklad dyhová štruktúra dreva  jej zmena). Ďalej záruka sa nevzťahuje ani na nešetrné a nesprávne odstraňovanie obalu z tovaru. Ďalej záruka sa nevzťahuje na vady tovaru o  ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru (alebo zľava z kúpnej ceny tovaru). Predávajúci výslovne upozorňuje, že pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, predávaný tovar je určený na jeho použitie v domácnosti. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie na komerčné účely Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou používaním tovaru na komerčné alebo nekomerčné účely, iné než jeho použitie v domácnosti.

7.2    Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu a to osobne  u predávajúceho v jeho sídle alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu sídla predávajúceho, pri dodržaní náležitej opatrnosti.  V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru  a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar sa odporúča odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých káblov, manuálov, pamäťových médií, prípadne iného príslušenstva a pod. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, v ktorej je predávajúci povinný presne označiť chyby tovaru v súlade so zákonnými ustanoveniami a poučiť spotrebiteľa-kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z príslušných ust. Občianskeho zákonníka.

7.3 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

7.4    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. .Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru   alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Obdobne to platí ak ide o odstrániteľnú vadu, ale opätovne sa vyskytujúcu, alebo ide o prípad väčšieho počtu vád. V prípade, že ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta, tá spočíva. V prípade výmeny tovaru za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu.

8  Ochrana osobných údajov

8.1    Predávajúci pri realizácií zmluvného vzťahu, predzmluvného vzťahu spracúvava niektoré osobné údaje kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, IČ DPH, DIČ. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s  cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci spracúva osobné údaje najmä za účelom vystavenia daňového dokladu – faktúry, v zmysle príslušných právnych predpisov SR, doručenia tovaru a identifikácie zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru, potvrdenia objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty, evidencie zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na webovej stránke predávajúceho, ako i evidencie reklamácií a iných skutočností. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1. Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8.2    Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas na spracovanie osobných údajov i v súvislosti s reklamáciou a ich poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám za účelom vybavenia reklamácia.

8.3    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov bude získavať osobné údaje aj na iné účely, a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že osobné neposkytuje  tretím osobám, okrem zákonom stanovených prípadov a okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou (Slovenská pošta). Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. Osobné údaje sú poskytované za účelom dopravy nasledujúcim osobám(podľa spôsobu dopravy):
    Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica 1 IČO 36 631 124
 
8.4    Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zmysle ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  Kupujúci je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania získavania, opravy a likvidácie osobných údajov a to vo všeobecne zrozumiteľnej podobe. Právo kupujúceho možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Kupujúci má právo najmä informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje,  odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, úpravu osobných údajov. Kupujúci  má právo aby jeho požiadavky  boli splnené a kupujúci bol o tom informovaný do 30 dní od prijatia takejto požiadavky. Žiadosť kupujúceho na zistenie skutočností ohľadom spracovania osobných údajov  vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

8.5    Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať  a žiadať zamedzenie spracovania osobných údajov najmä ak  spracúvaniu  osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu  a žiadať ich likvidáciu. Okrem toho kupujúci má právo žiadať zamedzeniu využívania alebo poskytnutia titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu. Ďalej  kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne v sídle spoločnosti  si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, okrem toho môže u  predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch podľa Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak sa preukáže, že námietka kupujúceho je oprávnená a nebránia tomu zákonné dôvody predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, podľa možností a okolností predávajúceho. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho. Informačný systém obchodu s názvom IS E-SHOP je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod identifikačným číslom: 1717653.

8.6   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať podnet alebo návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.7 Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. cookies tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele cookies či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

8.8 „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“ Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599[2], aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.


9  Záverečné ustanovenia

9.1    Tieto zmluvné podmienky, alebo ich časť (príkladmo časť Ochrana osobných údajov) sa primerane uplatnia v obmedzenom rozsahu aj na záujemcov o kúpu ako i registrových používateľov internetového obchodu www.rozpravkovamoda.sk

9.2    Orgán ochrany spotrebiteľa(Orgán dozoru) je  Slovenská obchodná inšpekcia(SOI).
    Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
    Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
    odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
    
9.3    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a túto zmenu písomne oznámiť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú i Dodacie podmienky, Reklamačný poriadok.

9.4    Zmluva sa uzatvára v jazyku slovenskom. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.5    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom,  zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.6    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi  slobodne, vážne, určito a bez výhrad súhlasí.

9.7     Využitie alternatívneho riešenia sporu – pre kupujúcich –spotrebiteľov. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom   má právo v prípadoch , že  nebol spokojný s vybavením  jeho reklamácie predávajúcim alebo sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva,  má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov u subjektu oprávneného na alternatívne riešenie sporov . Subjektom alternatívneho riešenia sporov je aj  Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (elektronická adresa elektronická adresa: ars@soi.sk, adresa na doručovanie Ústredný inšpektorát SOI Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. Priečinok 29, 827 99 Bratislava),  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk, konkrétny odkaz na stránku je : http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ). Kupujúci  má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci  môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. V prípade, že využije písomnú možnosť, môže použiť vzor formulára uvedený v tomto odkaze  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf
 
9.8    Pokiaľ by sa v dôsledku vydania všeobecne záväzného právneho predpisu ktorékoľvek ustanovenie všeobecných obchodných podmienok dostalo do rozporu s právnym poriadkom a tento rozpor by spôsoboval neplatnosť všeobecných obchodných podmienok, budú všeobecné obchodné podmienky posudzované ako by takéto ustanovenie nikdy neobsahovali a sporné ustanovenie sa bude riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.9    Tieto všeobecne záväzné podmienky sú platné a účinné od 1.06.2020  a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak. Všeobecne záväzné podmienky sú platné do nadobudnutia účinnosti nových všeobecne záväzných podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy